Beleidsplan

Cornelia-stichting 2021

Cornelia-Stichting 2021

DE CORNELIA-STICHTING

Het vermogen van de Cornelia-Stichting, (“Cornelia”of “Stichting”), gevestigd te Beetsterzwaag, bestaat deels uit landelijk vastgoed (o.a. woningen, boerderijen, landerijen, bossen en natuurterreinen), met name gelegen in de omgeving van Beetsterzwaag, alsmede een effectenportefeuille. De (fluctuerende) opbrengsten van de bezittingen worden besteed aan allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van kinderen en jongvolwassenen met een beperking, in Friesland (bij voorkeur), in (Noord) Nederland en zo nu en dan in het buitenland.

DOELSTELLING

De doelstelling van de Cornelia-Stichting is:

  • het financieel ondersteunen van projecten of activiteiten die opgezet worden ten behoeve van kinderen en jongvolwassenen met een chronische ziekte of beperking, in Nederland en het buitenland, maar bij voorkeur in de provincie Friesland en de andere noordelijke provincies;
  • het financieel ondersteunen van medisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kinderen en jongvolwassenen met een chronische ziekte of beperking;
  • het financieel ondersteunen van maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van chronische aandoeningen en invaliditeit bij kinderen en jongvolwassenen.
  • In uitzonderingsgevallen: het financieel ondersteunen van kinderen en jongvolwassenen met een chronische ziekte of beperking, in Nederland en het buitenland, maar bij voorkeur in de provincie Friesland en de andere noordelijke provincies.


WERKWIJZE

Het bestuur van de Cornelia-Stichting komt twee keer per jaar bijeen in mei en in november. In de bestuursvergadering worden de aanvragen besproken die in de periode sinds de vorige bestuursvergadering zijn ingediend. Jaarlijks worden de directe opbrengsten en kosten begroot en wordt bepaald welk bedrag per ronde voor het doen van schenkingen beschikbaar is. Het bestuur beslist over de aanvragen, met uitzondering van aanvragen kleiner dan € 1.000,00 waarover de Gemachtigde afzonderlijk kan beslissen. 

Het bestuur hanteert de onderstaande uitgangspunten bij het toekennen van financiële ondersteuning vanuit de middelen van de Cornelia-Stichting.

  • Het project of de activiteit, of in uitzonderingsgevallen, de aanvraag van een individueel persoon, voldoet aan de doelstelling van de Cornelia-Stichting en er zijn voldoende waarborgen dat het geld ook goed besteed wordt (blijkend uit het ingediende projectplan);
  • Exploitatiekosten en voor de overheid subsidiabele kosten komen niet in aanmerking voor subsidiering;
  • In beginsel worden projecten die gericht zijn op noodhulp, niet financieel ondersteund.

Als er meer aanvragen zijn die aan de uitgangspunten voldoen dan er geld beschikbaar is voor de halfjaarlijkse financieringsronde, wordt eerst gekeken of er projecten zijn die doorgeschoven kunnen worden naar de volgende ronde. Als dat niet het geval is besluit het bestuur welke projecten (mede) gefinancierd worden door de Cornelia-Stichting en stelt per project de hoogte van het bedrag vast. Aanvragers van niet gehonoreerde projecten ontvangen een korte toelichting op het besluit om het project niet te financieren.

Kwaliteit en controle

Toezegging van projectsubsidie geschiedt uitsluitend op grond van een dossieronderzoek. De intensiteit van dit onderzoek hangt af van de complexiteit van de aanvraag en het gevraagde bedrag. In beginsel worden projectsubsidies pas uitbetaald als de financiering van het project rond is en aan alle formele vereisten is voldaan.

Als het gaat om een projectsubsidie die door een organisatie wordt aangevraagd, dan dient er een recent jaarverslag (inclusief financieel verslag) bij de aanvraag gevoegd te worden.

In het geval het om een project gaat dat een paar jaar loopt, wordt een tussentijdsverslag gevraagd. Voor elk project wordt een eindrapportage gevraagd waarin beschreven staat of de doelstelling behaald is en welke concrete resultaten het project heeft opgeleverd. Ook dient er een verantwoording van de inzet van financiële middelen in het eindrapport opgenomen te worden.

Het bestuur evalueert eens in de twee tot drie jaar of de middelen die zij heeft toegekend, goed zijn besteed op basis van de ontvangen verslagen.

Het bestuur wordt ondersteund door de Rentmeester die optreedt als Chef de Bureau en zorg draagt voor het financiële beheer. Tevens bereidt hij de projecten voor waar het Bestuur zijn goedkeuring aan moet verlenen.

BELEID VOOR HET VERLENEN VAN FINANCIELE ONDERSTEUNING

Friesland

Aanvragen uit Friesland genieten de voorkeur van de stichting. Het streven is om de aanvragen vanuit deze provincie in omvang toe te laten toenemen. De Cornelia-Stichting heeft daarover contact met de provinciale en gemeentelijke overheid.

Nederland

De Cornelia-Stichting onderhoudt rechtstreeks contact met aanvragende partijen en werkt daarnaast samen met de andere vermogensfondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben en actief zijn op het gebied van kinderen met een beperking.

In het werkgebied van Cornelia zijn vele en diverse partijen actief; Cornelia onderscheidt zich door financiering van een breed aanbod: individuele gevallen en stichtingen, geestelijke en lichamelijke beperkingen, sport/vakantie en beschermd of aangepast wonen/werken/vervoer, vroege kinderleeftijd en jongvolwassenen, preventie en verzorging in de laatste levensfase en, als een van de weinigen, ook buitenlandse projecten, research en ontwikkeling.

De Cornelia-Stichting onderneemt in dit kader de volgende activiteiten:

Cofinanciering. Gebleken is, dat met name de grote, maar ook sommige kleine fondsen open staan voor het concept van cofinanciering. Kort gezegd houdt dit in, dat het desbetreffende fonds een aantal participanten zoekt omdat het project voor haar te groot is. Voor de participerende fondsen is het voordeel, dat een collega-fonds de aanvraag al positief heeft beoordeeld. Aanvragen met het verzoek om als cofinancier op te treden vertonen bij Cornelia een stijgende tendens. Er is een aantal randvoorwaarden om als co-financier op te treden, de belangrijkste is dat het een duidelijk afgebakend project is en het aantal co-financiers overzichtelijk is, zodat Cornelia zichtbaar blijft. De Cornelia-Stichting brengt bij deze partijen onder de aandacht in wat voor soort projecten wij zijn geïnteresseerd. In elk geval kunnen Friese projecten naar ons worden toegespeeld.

Patiëntenkoepels. De Cornelia-Stichting heeft contact met de Vereniging Samenwerkende Ouder – en Patiëntenorganisaties (VSOP) en een aantal andere koepelorganisaties. Kinderziekenhuizen en kinderafdelingen van ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren benaderd via persoonlijke contacten van bestuursleden. Dit wordt systematisch uitgewerkt in de komende tijd.

Buitenland

Voor wat betreft buitenlandse aanvragen voert de Cornelia-Stichting een sterk selectief beleid. Het is vaak moeilijk om goede informatie te krijgen op basis waarvan beoordeeld kan worden of het project aan onze doelstelling voldoet en kans van slagen heeft. De buitenlandse projecten die de Cornelia-Stichting nu financiert, betreffen bijna uitsluitend projecten, waarvan we de initiatiefnemers direct of indirect, kennen en waar controle achteraf op de besteding van de toegekende gelden mogelijk is. Relatief nemen de donaties aan buitenlandse projecten af.

Verstrengeling van belangen

  • Het bestuur houdt een lijst van (neven)functies bij en waakt tegen elke vorm van belangenverstrengeling van leden van het bestuur die kan interfereren met de uitoefening van hun taak;
  • Het lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de overige leden van het bestuur. Het lid verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang;
  • Het lid van het bestuur dat een direct of indirect persoonlijk belang bij een bepaald besluit heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.


Beloning

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De uit hoofde van hun functie gemaakte kosten worden door de stichting gecompenseerd.

BELEID VOOR EN BEHEER VAN HET VERMOGEN EN DE LANDGOEDEREN VAN DE CORNELIA STICHTING.

Vermogensbeleid

Het vermogensbeleid is primair gericht op het duurzaam in stand houden van een kernvermogen om daarmee voor de lange termijn de verwerving van voldoende beleggingsopbrengsten te garanderen.

Beleggingsbeleid

ABN-AMRO Groningen afdeling Charitas Banking adviseert over de portefeuille. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat het aandelenbelang zich beweegt in een door het bestuur vast te stellen bandbreedte en dat de obligaties een rating van investment grade hebben over het algemeen.

Landgoed

Het beheer over het landgoed is door het bestuur van de Cornelia-Stichting opgedragen aan de rentmeester, de heer ing. A. Bergsma, van Hooghiemster taxatie & advies te Grou. De inkomsten uit het landgoed bestaan o.a. uit (erf-) pachtopbrengsten, huren van woningen, houtopbrengsten en provinciale subsidies ten behoeve van natuurterreinen. Deze subsidies worden in de exploitatierekening opgenomen, voor zover zij geen compensatie vormen voor de waardedaling van de grond. In dat laatste geval zullen zij aan het vermogen worden toegevoegd.

Natura 2000 gebied

De landerijen van de Cornelia-Stichting liggen in en nabij het Natura 2000 gebied Van Oordt’s Mersken. Enkele terreinen zijn botanisch zeer waardevol (de blauwgraslanden) en dienen extra goed te worden beschermd. Voor een optimale bescherming van onze bijzondere natuurterreinen is het noodzakelijk dat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van specifieke externe deskundigheid. Het beheren van bijzondere natuurterreinen in en om een Natura 2000 gebied brengt extra kosten met zich mee boven op de reguliere kosten.

De boerderijen van onze pachters liggen eveneens dicht bij het Natura 2000 gebied. Onze boerenbedrijven zijn belangrijke economische dragers van het landgoed omdat zij zorgen voor pachtinkomsten. Om als goed rentmeester te werk te gaan in een gebied waar tevens de bescherming van de natuurgebieden voorop staat, is af en toe maatwerk nodig. Als Cornelia-Stichting willen wij er voor waken dat onze pachters – ondanks de nabijheid van het Natura 2000 gebied voldoende toekomstperspectief houden. Ook in dit verband is het af en toe nodig om externe deskundigheid in te huren, bijvoorbeeld in het kader van de stikstofproblematiek.

Biodiversiteit en duurzaamheid

Om de doelstelling van de Cornelia-Stichting te kunnen realiseren worden de rendementen uit de effectenportefeuille en het landgoed ingezet. In het verlengde van de zorgdoelen van de stichting hoort daarbij ook maatschappelijke verantwoordelijkheid m.b.t. de leefomgeving en lokale leefbaarheid. Daarbij is biodiversiteit een belangrijk maatschappelijk thema voor nu en voor de toekomst. In het kort staat biodiversiteit voor de verscheidenheid en variabiliteit van het leven op aarde. Vaak wordt daarbij uitgegaan van verschillende plant- en diersoorten die in een gebied voorkomen. De term biodiversiteit is echter veel ruimer en gaat om alle levensvormen, waaronder ook alle bacteriën, schimmels en algen.

De Cornelia-Stichting staat midden in de samenleving en heeft een belangrijke grondpositie in Beetsterzwaag en omgeving. Als maatschappelijk verantwoorde organisatie wil zij de komende jaren een actieve bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit op haar bezittingen. Het bezit omvat landbouwpercelen, bos- en natuurpercelen, water en diverse gebouwen. De Cornelia-Stichting heeft directe relaties met partijen op het gebied van landbouw, natuur, zorg educatie, recreatie en lokale verenigingen en stichtingen. De gronden van de Cornelia-Stichting zijn onderdeel van een groene omgeving met hoge cultuurhistorische waarden rondom Beetsterzwaag en Olterterp. Om aan dit belangrijke thema vorm te geven heeft de Cornelia-Stichting aan de Bosgroep opdracht gegeven om een biodiversiteitsvisie op te stellen die als leidraad gaat dienen voor het versterken van de biodiversiteit op het landgoed.

Duurzaamheid

In het verlengde van het thema biodiversiteit heeft de Cornelia-Stichting besloten om haar bossen te certificeren onder het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council). Het FSC-keurmerk garandeert in dit geval dat het bos op een duurzame wijze in stand wordt gehouden. Het bosbeheer is vastgelegd in een beheerplan, opgesteld conform de eisen van FSC-Nederland en heeft een geldigheid van 18 jaar.

Uitkeringsbeleid

Ten aanzien van inkomsten uit hoofde van agrarische activiteiten (o.a. (erf-) pachten, huren en beheersubsidies voor de natuurterreinen) geldt dat zij, na aftrek van kosten integraal kunnen worden uitgekeerd. Voor het overige vermogen (aandelen, obligaties en liquiditeiten) is gekozen voor een percentage van 3% van dit vermogen dat jaarlijks beschikbaar is voor de totale uitgaven van de Stichting, inclusief kosten. Omtrent de verwachte baten en lasten stelt het bestuur jaarlijks een begroting vast.

Met enige regelmaat wordt door het bestuur bekeken in hoeverre dit uitkeringspercentage voldoet en kan het indien nodig periodiek worden bijgesteld. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat wordt gekozen voor een langjarig beleid en dat bijstelling van het uitkeringspercentage slechts in bijzondere omstandigheden zal geschieden.

Het bestuur wordt ondersteund door de rentmeester die optreedt als Chef de Bureau en zorg draagt voor het financiële beheer. Tevens bereidt hij de projecten voor waar het Bestuur zijn goedkeuring aan moet verlenen.

Beetsterzwaag, maart 2022

Heb je vragen over ons fonds?

Hoi! Ik ben Cornelia en ik ben er voor je om je wegwijs te maken op deze website. Heb je vragen over ons fonds of onze stichting? We helpen je graag bij al je vragen. Neem contact met ons op om je vragen te stellen.