Jaarverslag 2022

Kort jaarverslag Cornelia-Stichting 2022

Het bestuur
Het bestuur van de Cornelia-Stichting bestond in 2022 uit de volgende leden: de heer Drs. W.J. Deetman (voorzitter), de heer Mr. B.F. Baron van Harinxma thoe Slooten (secretaris), de heer Drs. W.A. Boelkens (penningmeester), mevrouw Prof. Dr. H.E. van der Horst (vice-voorzitter) en de heer Mr. J.S.H. Baron van Lynden (gemachtigde).

Het bestuur heeft in 2022 twee maar regulier vergaderd en was er een ingelaste bijeenkomst. Mevrouw M. de Jong heeft vanuit het secretariaat Hooghiemster taxatie & advies het bestuur van de Cornelia-Stichting ondersteund.

Personeel
In 2022 waren de volgende personen in dienst van de Stichting: de heer Ing. A. Bergsma (rentmeester), de heer J. Nicolaij (voorman buitendienst), de heer J. Romkema (medewerker buitendienst) en de heer J.H. Wip (medewerker buitendienst).

Het landgoed
Tijdens de vergaderingen heeft het bestuur gesproken over de stikstofproblematiek. Het landgoed van de Cornelia-Stichting ligt nabij en gedeeltelijk binnen een Natura2000 gebied en heeft daarom direct te maken met de stikstofproblematiek en alles wat daarmee annex is. Het stikstofbeleid heeft een grote impact voor onze pachters. Het onderwerp biodiversiteit zal de komende jaren meer aandacht krijgen en is ook opgenomen in ons beleidsplan.

Door de bossen van de Cornelia-Stichting loopt sinds 2014 een rolstoelpad. Dit rolstoelpad zal de komende jaren op een aantal punten worden verbeterd in overleg met onder andere School Lyndensteyn en Revalidatie Friesland. Het woningbestand van de Cornelia-Stichting wordt de komende jaren verduurzaamd. Eveneens worden er vorderingen gemaakt met de gebiedsontwikkeling en het natuurherstelplan Rome.

Pachtersavond
Na 2 coronajaren was er op 17 maart 2022 weer een pachtersavond in restaurant Pier’s Hiem te Nij Beets, die bijgewoond werd door de pachters en het bestuur van de Cornelia-Stichting. Tijdens deze avond stond de stikstofproblematiek centraal. Twee gastsprekers, de heer F. Eysink van de Bosgroep en heer L. van Dellen directeur van AcconAVM, hielden een voordracht waarna er gelegenheid was om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

Aanvragen
Aanvragen voor een subsidie uit het fonds van de Cornelia-Stichting kunnen digitaal ingediend worden via de website. Alvorens men een aanvraag in kan dienen moet er eerst een quickscan worden doorlopen om te kijken of de aanvraag past bij de doelgroep van de Cornelia-Stichting namelijk kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) met een lichamelijk en of geestelijke beperking.

In 2022 zijn er in totaal 80 aanvragen ingediend, verdeeld in aanvragen uit Friesland, Nederland en het Buitenland. Het bestuur heeft deze aanvragen beoordeeld tijdens de reguliere vergaderingen in mei en november. Daarnaast waren er 7 aanvragen voor aangepast vervoer die door de gemachtigde werden beoordeeld.

Globaal tweederde van de aanvragen werd positief beoordeeld. De aard van de aanvragen varieerde van een bijdrage voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten, sportprojecten, inrichting van gemeenschappelijke ruimtes tot een bijdrage voor concerten, uiteraard alle gericht op de doelgroep van de Cornelia-Stichting.

Heb je vragen over ons fonds?

Hoi! Ik ben Cornelia en ik ben er voor je om je te helpen op deze website. Heb je vragen over ons fonds of onze stichting? We helpen je graag bij al je vragen. Je mag altijd contact met ons opnemen om je vragen te stellen.

Contact